Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.platformakursow.blekitnyporod.pl prowadzony jest przez Błękitny Poród Beata Jedlińska z siedzibą w ul. Cegielniana 4a/26, 30-404 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  pod numerem NIP: 6631761148, REGON: 260619940.
 2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców oraz określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Błękitny Poród Beata Jedlińska  zwaną dalej Sprzedawcą oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.platformakursow.blekitnyporod.pl
 2. Sprzedawca – Błękitny Poród Beata Jedlińska z siedzibą w ul. Cegielniana 4a/25, 30-404 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  pod numerem NIP: 6631761148, REGON: 260619940.
 3. Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Produkt – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Operator płatności – System płatności Tpay należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Św. Marcin 73/6,  61-808 Poznań o numerze NIP: 7773061579, REGON: 300878437, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000412357. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.
 10. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@blekitnyporod.pl 
  2. pisemnie, pisząc na adres:  ul. Cegielniana 4a/25, 30-404 Kraków.
  3. telefonicznie pod numerem: +48 663 628 208 w godz. 9.oo – 15.oo w dni robocze.
 2. Nr rachunku bankowego Sprzedawcy ING Bank Śląski 74 1050 1445 1000 0090 8272 0104.

§ 4

Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.

§ 5

Informacja ogólna

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Każdy Klient, który dokona w Sklepie zakupu ma automatycznie zakładane Konto.
 2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych procesie Składania Zamówienia.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 4. Posiadanie Konta Klienta jest niezbędne do korzystania z Produktów oferowanych przez Sklep, m. in. kursów i innych produktów oferowanych w formie elektronicznej.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.
 6. Klient, który usunie swoje Konto utraci zapisane tam wcześniej dane, w tym Produkty elektroniczne dostępne za pośrednictwem Konta. 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym Klientem jest kupujący, który posiada konto w Sklepie. Klient może założyć konto z poziomu Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Klienta produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym dane do faktury (imiennej lub firmowej). Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy zostanie przesłane Klientem na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  a. w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  b. w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Dostawa zakupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.
 7. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie Produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 8. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 9. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.
 10. Klienci mieszkający poza granicami Polski muszą podczas zapisów doliczyć do ceny za Kurs on-line koszt przesyłki dla przesyłek w ramach Unii Europejskiej. Dokładna wysokość kosztu przesyłki będzie podana przez Sprzedawcę po przyjęciu zamówienia.
 11. Brak płatności za Kurs zgodnie z Regulaminem uniemożliwi uczestnictwo w Kursie.

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a) w przypadku Produktów niematerialnych – przesyłka drogą elektroniczną,
  b) w przypadku Produktów materialnych – dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 2. Klient może wybrać z następujących metod płatności:
  a) płatności elektroniczne: Tpay, PayPal, przelew bankowy
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.

§9

Płatność ratalna

 1. Sprzedawca przewiduje płatność ratalną za wybrane Produkty, gdzie:
  a. pierwsza rata płatna jest przy składaniu zamówienia,
  b. kolejne raty płatne są co miesiąc, chyba że inne terminy wynikają z umowy zawieranej przez Klienta z Bankiem.
 2. Informacja o możliwości skorzystania z płatności ratalnej za dany Produkt będzie dostępna w opisie produktu w Sklepie oraz w formularzu zamówienia.
 3. Klient, który chce skorzystać z płatności ratalnej za Produkt może tego dokonać jedynie pod warunkiem skorzystania z płatności elektronicznej za pośrednictwem Operatora płatności tpay.com.
 4. W celu wyboru płatności ratalnej Klient musi wybrać odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.
 5. W momencie wyboru opcji płatności ratalnej podczas składania zamówienia w Sklepie Klient zostanie przekierowany na stronę Banku, gdzie będzie musiał wypełnić wniosek o raty Po poprawnej weryfikacji wniosku przez Bank – transakcja przyjmie status poprawnej, a zakup w Sklepie zostanie sfinalizowany.
 6. Klient reguluje spłatę rat bezpośrednio w Banku, zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie pożyczki zawartej z Bankiem podczas zakupu.
 7. W dniu płatności raty na rachunku bankowym Klienta lub rachunku karty kredytowej wskazanej podczas składania zamówienia w tpay musi znajdować się dostępna kwota wystarczająca na zapłatę danej raty za co odpowiada Klient. Brak odpowiedniej kwoty uniemożliwi zrealizowanie płatności raty i może skutkować naliczeniem kar i/lub uruchomieniem procedury windykacyjnej przez Bank na podstawie umowy pożyczki zawartej przez Klienta z Bankiem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację umowę pożyczki zawieranej przez Klienta.

§10

Kursy on-line

 1. W przypadku Kursów on-line, w ramach których Sprzedawca oferuje konsultacje indywidualne, Klient może z nich skorzystać jedynie w czasie określonym w opisie Kursu. Aby skorzystać z takiej konsultacji Klient musi ustalić ze Sprzedawcą termin konsultacji drogą mailową z minimum 1-tygodniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym ustalenie dogodnego terminu dla Klienta i Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresów nieobecności, podczas których rezerwacja konsultacji indywidualnej będzie niemożliwa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia daty konsultacji indywidualnych z powodów osobistych lub/i od niej niezależnych.
 3. W przypadku nie skorzystania przez Klienta z konsultacji indywidualnej, Klientowi nie będzie przysługiwać zwrot ceny lub jej części.
 4. Rezerwację konsultacji indywidualnej można zmienić lub odwołać najpóźniej na 24 godzin przed planowanym terminem konsultacji indywidualnej. Po tym terminie zmiana/odwołanie będzie nieskuteczne, a prawo do skorzystania przez Klienta z konsultacji przepadnie.
 5. W przypadku Kursów, w ramach których Sprzedawca oferuje możliwość powtórzenia Kursu bez dodatkowej opłaty, Klient może skorzystać z tej możliwości w ciągu 9-miesięcy od dnia zakupu Kursu. Przy powtarzaniu Kursu bez dodatkowej opłaty Klientowi nie przysługują produkty fizyczne stanowiące element kursu, takie jak np. „Błękitny Notatnik”.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie Sklepu, w tym do rezygnacji z przeprowadzenia danej edycji Kursu. W takim przypadku osoby mające prawo do powtarzania Kursu bez dodatkowej opłaty otrzymają w zamian prawo do skorzystania z konsultacji indywidualnej na zasadach opisanych w ust. 1-4 powyżej. O takiej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian programu kursu i jego elementów lub nazwy. Zmiany te nie mają wpływu na prawo Klienta opisanego w ust. 5 powyżej, w tym nie dają prawa do rekompensaty finansowej.

§11

Grupa na Facebooku

 1. Sprzedawca może zapewniać jako bonus do niektórych treści cyfrowych (m.in. Kursów on-line) możliwość udziału w zamkniętej grupie na Facebooku.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn.
 3. Każdy członek grupy zobowiązany jest do korzystania z grupy w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Zakazane są, w szczególności, zachowania agresywne, dyskryminujące, obelżywe. Zakazane jest również, w szczególności, prowadzenie w grupie działań reklamowych, promocyjnych, wizerunkowych.
 4. Sprzedawca zachowuje prawo do usunięcia z grupy osób, które nie przestrzegają zasad korzystania z grupy.

§12

Warsztaty i szkolenia stacjonarne

 1. Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest zawarcie, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 7 Regulaminu, Umowy o świadczenie usług w zakresie szkoleń, sesji, warsztatów.
 2. Realizacja zamówienia dotyczącego szkolenia lub warsztatu stacjonarnego następuje poprzez zapewnienie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta możliwości wzięcia udziału w szkoleniu lub warsztacie w terminie wybranym przez Klienta podczas składania zamówienia.
 3. Szkolenie realizowane jest zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu.
 4. W celu wzięcia udziału w szkoleniu lub warsztacie, Klient zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się szkolenia lub warsztatu, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie szkolenia.
 5. Niewzięcie udziału w szkoleniu lub warsztacie przez Klienta, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient będący Konsumentem skutecznie odstąpił od Umowy albo doszło do rozwiązania Umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w szkoleniu.
 6. Dokonując zakupu szkolenia, Klient ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w szkoleniu. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest przekazać dane uczestnika szkolenia w ciągu 3 dni od zawarcia Umowy. Klient może zmienić dane uczestnika szkolenia najpóźniej na 7 przed terminem szkolenia.
 7. Szczegóły realizacji usługi opisane są zawsze na stronach Sklepu. Informacje zawarte w opisie usługi na stronie Sklepu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

§ 13
Subskrypcja

 1. Do aktywacji i korzystania z Subskrypcji niezbędne jest posiadanie karty płatniczej akceptowanej przez Operatora Płatności. Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące typów kart płatniczych mogą być uzależnione od wytycznych Operatora Płatności.
 2. W celu aktywacji Subskrypcji, Klient powinien dodać kartę płatniczą, podając jej numer, datę ważności i kod CVV/CVC. Klient powinien również zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 3. Korzystanie z Subskrypcji jest dobrowolne.
 4. Aktywacja Subskrypcji ma skutek od chwili pierwszego skutecznego obciążenia karty płatniczej.
 5. Klient jest informowany każdorazowo o skutkach dokonanych zmian w Subskrypcji za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 6. Subskrypcja trwa przez czas nieoznaczony od momentu aktywacji do momentu anulowania lub wygaśnięcia.
 7. Klient może anulować Subskrypcję w każdym czasie poprzez złożenia oświadczenia o anulowaniu przez Konto Klienta.
 8. Subskrypcja wygasa w przypadku:
  a. trzech nieudanych prób obciążenia karty płatniczej zgodnie z ust. 15 poniżej (w szczególności wskutek braku środków wystarczających na zrealizowanie Płatności cyklicznej, braku ważności karty płatniczej w chwili dokonywania próby jej obciążenia itp.);
  b. usunięcia Konta Użytkownika.
 9. Wygaśnięcie Subskrypcji ma skutek od momentu zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej.
 10. Klient dokonując zakupu Produktów w ramach Subskrypcji wyraża zgodę na regularne obciążanie karty płatniczej co 30 dni, zgodnie z zaakceptowaną przez siebie ofertą.
 11. Klient w ramach Płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty płatniczej i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty płatniczej będą przechowywane przez Operatora Płatności. Operator Płatności pośrednicząc w dokonaniu płatności cyklicznie, automatycznie pobiera środki do opłacenia Subskrypcji.
 12. Klient wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez Operatora Płatności z karty kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości za Subskrypcję.
 13. Klient jest zobowiązany do utrzymywania, w okresie korzystania z Subskrypcji, karty płatniczej, którą wskazał na potrzeby dokonywania Płatności cyklicznych oraz zapewnienia środków niezbędnych do ich realizacji.
 14. Sprzedawca informuje Klienta, na co najmniej 2 dni przed kolejną Płatnością cykliczną, o zbliżającym się terminie automatycznego obciążenia karty płatniczej lub zmieniających się warunkach umowy (kwota lub częstotliwość obciążenia).
 15. W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania Płatności cyklicznej, subskrypcja wygasa, a Klientowi nie przysługuje prawo do wnoszenia roszczeń względem Sprzedawcy z tego tytuły, a zwłaszcza prawo o zwrot wpłaconych środków.
 16. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Płatności cykliczne, dla których kwota jest wyższa niż kwota, jakiej Subskrybent może się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych płatności, postanowienia umowy o usługi płatnicze oraz istotne dla sprawy okoliczności.

§14
Prawa własności intelektualnej

 1. Sklep w całości jak i poszczególne jego elementy podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie, w tym: produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne w ramach Sklepu oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca poucza, że jest właścicielem znaku towarowego Błękitny Poród i jego używanie bez wyraźnej zgody Sprzedawcy jest niezgodne z prawem. Zasady związane z używaniem znaku zostały przybliżone w dokumencie znajdującym się pod tym linkiem: Znak towarowy – zasady używania.
 4. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu oraz z materiałów rozpowszechnionych za pośrednictwem Sklepu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 5. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 6. Sklep oraz wszelkie treści udostępniane Klientom odpłatnie za jego pośrednictwem, przeznaczone są wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. W okresie dostępu do Produktu stanowiącego treści cyfrowe udostępnione w ramach wykupionego Kursu on-line, Sprzedawca udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na dostęp do Produktu i na przeglądanie wykupionych treści w Sklepie. Z wyjątkiem tak określonej ograniczonej licencji, Klient nie uzyskuje żadnych innych praw, w tym tytułów własności. Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać Sklepu w celu publicznego rozpowszechniania.
 7. Klient jest zobowiązany dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktu w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, w tym nie może udostępniać Produktu innym osobom. W przypadku wykrycia takich sytuacji Sprzedawca może kierować roszczenie z tego tytułu względem znanego mu Klienta z tytułu łamania praw do materiałów i Produktów dostępnych w Sklepie. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 8. Klient nie może jednocześnie korzystać z wykupionego kursu on-line z więcej niż jednego urządzenia.
 9. Klient zobowiązuje się korzystać z udostępnionych materiałów, do których dostęp Kupił za pośrednictwem Sklepu, w tym wszystkich związanych z nim usług i funkcji, zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz przepisami prawa, przestrzegając też innych obowiązujących ograniczeń w zakresie korzystania ze Sklepu i zawartych w nim treści. Klient zobowiązuje się nie zapisywać, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować, nie sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w Sklepie lub uzyskanych za jego pośrednictwem, ani nie tworzyć utworów zależnych na bazie takich treści. Klient zobowiązuje się nie obchodzić, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie osłabiać ani nie blokować żadnych zabezpieczeń treści dostępnych w Sklepie.
 10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z prawem korzystania z serwisu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączeniu lub ograniczenia dostępu takiego Klienta do treści cyfrowych dostępnych za pośrednictwem Sklepu, w tym do usunięcia jego Konta.

§15
Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeśli Klient stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem FORMULARZ REKLAMACJI , jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

§16
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
4. Konsument może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY Nie jest to jednak obowiązkowe.
5. Informację o odstąpieniu od Umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
9. Jeśli poniesione przez Sprzedawcę koszty przesyłki były uwzględnione w cenie Produktu, zostaną one potrącone z kwoty zwracanej Klientowi.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§17
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  b. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  c. skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§18
Dane osobowe i pliki Cookies

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://platformakursow.blekitnyporod.pl/polityka-prywatnosci/

§19
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Sklepie, tj. 09.05.2023.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych.


ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU – Regulamin szkolenia stacjonarne

Regulamin – do dnia 19.04.2024

Data publikacji: 19.04.2024 r.

©️Błękitny Poród | Beata Jedlińska 2024 |